ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑμεΑ ΣΤΙΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:
- Να εξυπηρετούν, κατά προτεραιότητα, τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ΟΙΚ/12043/9-6-05.
- Να φροντίζουν για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Υπηρεσίες. Σχετικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/2/22340/7-11-05 & ΔΙΑΔΠ/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/5/5690/16-3-06.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου