ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • (άρθρο 3 του Ν. 2690/1999- ΦΕΚ 45/Α΄)

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:
- Να διαθέτουν έντυπα αιτήσεων για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και να διευκολύνουν στη συμπλήρωση των αιτήσεων, σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης από τον πολίτη. Στα έντυπα πρέπει αναφέρονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμε-νος.
- Να μη ζητούν περαιτέρω απόδειξη για τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.
- Γεγονότα ή στοιχεία, που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή αντίστοιχο έγγραφο, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη.
- Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κατοικίας και το επάγγελμα, έχουν μεταβληθεί.
•- Να μην αναζητούν, σε καμία περίπτωση, επιπλέον δικαιολογητικά, εκτός από αυτά που ορίζονται από τις συγκεκριμένες διατάξεις και να μην προβαίνουν στην αναζήτηση δικαιολογητικών, τα οποία έχουν, ήδη, καταργηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις και έχουν αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη (άρθρο 10 του Ν. 3230/2004-ΦΕΚ44/Α΄).Υποχρέωση πρωτοκόλλησης αιτήσεων πολιτών (άρθρο 6 του Ν. 3242/2004-ΦΕΚ 102/Α΄& άρθρο 12 του Ν. 2690/1999-ΦΕΚ 45/Α΄)
- Να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις των πολιτών, που περιέρχεται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και να τους χορηγούν βεβαίωση καταχώρισης εγγράφου.
- Να παραλαμβάνουν και αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική περιγραφή των δικαιολογητικών, που ελλείπουν στη σχετική απόδειξη παραλαβής, που χορηγείται από την υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου