ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης ή σε περιπτώσεις που οι πολίτες εκτιμούν ότι δεν εξυπηρετή-θηκαν ή ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες κατά τη συναλλαγή τους με το Δημόσιο ή ότι δεν διεκπεραιώθηκε η υπόθεσή τους, μπορούν να απευθύνονται με αίτησή τους στις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (ΔΙΣΚΠΟ) του ΥΠΕΣΔΔΑ-ΓΓΔΔ &ΗΔ
Η ΔΙΣΚΠΟ είναι Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αρμόδια για τη διαμόρφωση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης των πολι-τών, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της γραφειοκρατίας, της καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και της ενίσχυσης της διαφάνειας των διοικητικών πράξεων. Μεσολαβεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την απεμπλοκή των υποθέσεων των πολιτών και μεριμνά για την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://www.gspa.gr
Ταχ. Δ/νση: Βας. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 -3393101-4, 3393106, 3393108, 3393115, 3393113, 3393195, 3393102
Φαξ: 210 3393100
Ε- mail: ypesdda@gspa.gr
2. Στο Συνήγορο του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη, (N. 2477/1997 – ΦΕΚ 59/Α΄ και N. 3094/03- ΦΕΚ10/Α΄) είναι Ανε-ξάρτητη Διοικητική Αρχή που ερευνά- έπειτα από απλή αίτηση πολίτη ή νομικού προσώπου – ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους ή προσβάλλουν τα νόμιμα συμφέροντά τους. Με το πέρας της έρευνας συντάσσεται πόρισμα, το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία, στον οικείο Υπουργό και στον ενδιαφερόμενο πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
Ο πολίτης, που θέλει να προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη, πρέπει να υποβάλει ενυπό-γραφη αναφορά μέσα σε έξι (6) μήνες, από τότε που έλαβε γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες προσφεύγει.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει, επίσης, ως αποστολή του την προστασία και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Την αποστολή αυτή έχει αναλάβει ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Αναφορά μπορεί να υποβάλλει κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος, δηλαδή παιδί, γονέας του, συγ-γενής του, καθώς και άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση αντίληψη παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, όταν πράξεις ή παραλείψεις δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://www.synigoros.gr
Ταχ. Δ/νση: Σισίνη & Χ. Μέξη 5, 115 28 – Αθήνα
Τηλ. 210 7289600
Φαξ: 210 7292129
Ε-mail: communication@synigoros.gr, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για πληροφόρηση του αιτούντος ως προς την έκβαση της υπόθεσής του.
3. Στα Ελεγκτικά Σώματα της Δημόσιας Διοίκησης και τα ειδικότερα στα όργανα εσωτερικού ελέγχου που λειτουργούν στις οικείες δημόσιες υπηρεσίες.
Η αναφορά προς τα Ελεγκτικά Σώματα πρέπει να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη και να υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ). Πρέπει, επίσης, να περι-λαμβάνει συνοπτική περιγραφή του προβλήματος, την εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, τις ενέρ-γειες που τυχόν έχουν προηγηθεί, το αποτέλεσμά τους και κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφο-ρία που είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Τα Ελεγκτικά Σώματα συνιστούν όργανα εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης και δεν υποχρεούνται να απαντούν σε αιτήματα πολιτών μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν ελέγχονται για μη τήρηση προθεσμίας, για απάντηση σε αίτημα πολίτη.
Τα Ελεγκτικά Σώματα της Δημόσιας Διοίκησης είναι τα ακόλουθα:
- Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 3074/2002- ΦΕΚ296/Α΄) αποτελεί θεσμό που ελέγχει καταγγελίες πολιτών, οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του, σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ε-πιχειρήσεις αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κ.α.) και στα Σώματα Ελέγχου αυτών. Διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεω-ρήσεων, ερευνών και ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων του Δημοσίου.
Ο Γενικός Επιθεωρητής έχει, ως αποστολή, τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματι-κής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών σωμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και εντοπίζει τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 1-3 και Αλεξάνδρας, 2ος όροφος, 115 23 Αθήνα.
Τηλ.: 210 6470370
Φαξ: 210 6470375
- Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
Το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 3074/2002- ΦΕΚ296/Α΄) αποτε-λεί όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, αρμόδιο να διενεργεί επιθεωρήσεις, έ-ρευνες και έκτακτους ελέγχους, να συγκεντρώνει το αποδεικτικό υλικό για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και να ελέγχει τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Τη διενέργεια του ελέγχου ή της έρευνας μπορεί να ζητήσει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ο Ειδικός Γραμματέας, που προΐσταται του ΣΕΕΔΔ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Υπουργού ΕΣΔΔΑ ή του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Το ΣΕΕΔΔ επιλαμβάνεται κα-ταγγελιών πολιτών, ύστερα από παραπομπή των σχετικών καταγγελιών από δημόσια υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, το ΣΕΕΔΔ δεν έχει αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ατομικών υποθέσεων, αλλά οι ατομικές καταγγελίες που γίνονται σε αυτό εκ μέρους των πολιτών, λαμβάνονται υπόψη στο σχε-διασμό της ελεγκτικής του δράσης.
Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης και της καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://www. ils.ekdd.gr/seeda
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60, 117 42 Αθήνα.
Τηλ. 210 9281800 & 210 9281921,
Φαξ: 210 9281819
E-mail: seedd@seedd.gr
- Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Ν.2920/2001-ΦΕΚ 131/Α΄) διενερ-γεί συστηματικές επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στις υ-πηρεσίες υγείας και πρόνοιας των ασφαλιστικών φορέων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-σης α’ βαθμού, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών. Επίσης, διενεργεί επι-θεωρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και Κοινω-νικής Αλληλεγγύης νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν υπη-ρεσίες στον τομέα της πρόνοιας, όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα κέντρα παιδικής μέριμνας, οι παιδοπόλεις, τα βρεφοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα κέντρα αποθε-ραπείας και αποκατάστασης και τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων.
Ο Γενικός Επιθεωρητής, που προΐσταται του Σώματος, δίνει τις εντολές για επιθεώρηση: α) αυ-τεπαγγέλτως, β) κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή δ) μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολί-τη.
Το ΣΕΥΥΠ επιλαμβάνεται καταγγελιών πολιτών, ύστερα από παραπομπή των σχετικών κα-ταγγελιών από δημόσια υπηρεσία. Για το λόγο αυτό το ΣΕΥΥΠ δεν έχει αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ατομικών υποθέσεων, αλλά οι ατομικές καταγγελίες που γίνονται σε αυτό εκ μέρους των πο-λιτών, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράσης.
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών στις παραπάνω υπηρεσίες και φορείς, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμισή τους, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.
Το ΣΕΥΥΠ έχει οργανωθεί στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας με τις αντίστοιχες ανά τομέα δραστηριότητες: I) Υγειονομικού- Φαρμακευτικού Ελέγχου, II) Διοικητικού- Οικονομικού Ε-λέγχου & III) Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://www.ypyp.gr/GR/healthgr/seyyp/seyyp.html
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 205, 118 53 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3480894, 3480904, 3480906
Φαξ: 210 3480840
-Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)
Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 19 του Ν. 2671/1998-Φ.Ε.Κ.289/Α΄και Π.Δ.338/2002-Φ.Ε.Κ.282/Α΄), αποτελεί όργανο εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και εξωτερικού ελέγχου των φορέων, που παρέχουν έργο της αρμοδιότητάς του. Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Με-ταφορών & Επικοινωνιών, ενώ Γενικός Επιθεωρητής διοικεί και προΐσταται του Σώματος.
Το ΣΕΕΥΜΕ έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργί-ας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, την τήρηση των κειμένων διατάξεων, τον εντοπισμό φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότη-τας, την πρόληψη της διαφθοράς, την καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμ-φέρον, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέ-τηση του πολίτη.
Διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους, στις υπηρεσίες του Υ-πουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (τομέας Μεταφορών – Επικοινωνιών), στην ΥΠΑ, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στον Ο.Σ.Ε (και στις θυγατρικές του), στα ΕΛΤΑ, στην Ο.Α. (και στις θυγατρικές της), στον ΗΣΑΠ, στον ΗΛΠΑΠ, στην ΕΘΕΛ, στον ΟΑΣΑ (και στις θυγατρικές του), καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα (ιδιωτικά ΚΤΕΟ), στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι ελεγχόμενες υποθέσεις μπορεί να προκύψουν: α) αυτεπάγγελτα, β) ύστερα από ενυπό-γραφες καταγγελίες πολιτών, γ) ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη ή του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, δ) κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή, που προΐσταται του Σώματος, του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.yme.gr
Ταχ. Δ/νση: Άνθιμου Γαζή 2 και Χρήστου Λαδά
Τηλ.: 210 3728102
Φαξ: 210 3728110
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Tο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (άρθρο 28 του Ν.1558/85- ΦΕΚ137/Α΄) είναι υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και της οποίας προΐσταται Ειδικός Γραμματέας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες και αποτελεί ελεγκτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Α-πασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ως έργο έχει: α) την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμο-γής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, β) την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώ-σεων παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, γ) την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και δ) την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Αρμοδιότητά του είναι να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Για το λόγο αυτό:
- Προβαίνει σε ελέγχους, μετρήσεις, δειγματοληψίες και έρευνες προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
- Ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
- Επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή προσφεύγει στη δικαιοσύνη για επιβολή ποι-νικών κυρώσεων.
- Παρεμβαίνει, συμφιλιωτικά, για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας.
Το ΣΕΠΕ εξετάζει τις υποβαλλόμενες καταγγελίες και τα αιτήματα των εργαζομένων, δέχεται τηλεφωνήματα, επισκέψεις ή και επιστολές εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να τους παρέχει πληροφόρηση, να προτείνει λύσεις στα προβλήματά τους ή να εξετάσει τυχόν διαφορές μέσα στα πλαίσια των εργασιακών τους σχέσεων. Τέλος, οι Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα, καθ’ όλο το 24ώρο σε όλους τους χώρους εργασίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.ypakp.gr
Ταχ. Δ/νση (Κεντρική Υπηρεσία): Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα, 5ος όροφος
Τηλ.: 210 3748880, 210 3748881, 210 3748840, 210 3748850
Φαξ: 210 3748790, 3748750
E-mail: ypersepe@otenet.gr
4. την Επιτροπή Καταγγελιών & Παραπόνων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Η Επιτροπή Καταγγελιών και Παραπόνων της Οικονομικής Επιθεώρησης, είναι αρμόδια για την εξέταση των καταγγελιών και των παραπόνων των πολιτών: α) για υπαλλήλους ή υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Δ.Ο.Y., Τελωνεία, Κτηματικές Υπηρεσίες, Γ.Λ.Κ. κλπ.) και β) για πολίτες ή επιχειρήσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Η Επιτροπή καταγγελιών και παραπόνων έχει ως αποστολή την αξιολόγηση και την ανάλυ-ση του περιεχομένου των καταγγελιών, προκειμένου να υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις της για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
Που υποβάλλεται η αναφορά
- Για υποθέσεις που αφορούν τις περιοχές: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης, Νησιά Αιγαίου και Νησιά Ιονίου, η αναφορά υποβάλλεται στην Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής στην ταχυδρομική διεύθυνση Κολωνού 2 & Πειραιώς, 104 37 Αθήνα (2ος όρο-φος, Γραφείο 22) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 210 5239701.
- Για υποθέσεις που αφορούν τις περιοχές: Μακεδονίας και Θράκης, η αναφορά υποβάλλεται στην Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας στην ταχυδρομική διεύθυνση Νικηφόρου Ουρανού 15, 54 627 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος, Γραφείο Description: 8) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 210 535851.
Στοιχεία επικοινωνίας
Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής
Τηλ. 210-5239703, 5221944, 5232390, 5244147
Φαξ: 210-5239701.
Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ. 2310-551950, 510394, 554380
Φαξ: 2310-535851
Στις περιπτώσεις που οι πολίτες εκτιμούν ότι δεν εξυπηρετήθηκαν από τα κοινοτικά όργανα ή τους κοινοτικούς οργανισμούς, μπορούν να απευθύνονται με αίτησή τους:
5. Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποτελεί θεσμό-όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξετάζει αποκλειστικά και μόνο καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης από θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει για το αποτέλεσμα της έρευνάς του, τους καταγγέλλοντες.
Διαδικασία υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορεί να προσφύγει κάθε φυσικό πρόσωπο (πολίτες) ή νομι-κό πρόσωπο (όργανα, επιχειρήσεις, σωματεία) που διαμένει ή έχει έδρα εντός των ορίων της Ευρω-παϊκής Ένωσης και θεωρεί ότι είναι θύμα κακής διοίκησης των κοινοτικών οργάνων ή οργανι-σμών.
Δεν απαιτείται να θίγεται, ατομικά, ο ίδιος ο καταγγέλλων από την περίπτωση κακοδιοίκησης. Πρέπει, όμως, να έχει προηγηθεί επικοινωνία του ενδιαφερόμενου πολίτη με το εμπλεκόμενο όρ-γανο (πχ μέσω επιστολής).
Η καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή πρέπει να υποβληθεί εντός διετίας, αφότου ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση των γεγονότων, στα οποία βασίζεται. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί με απλή επιστολή ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Η ηλεκτρονική μορφή του εντύ-που καταγγελίας είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή:
http://www.euto-ombudsman.eu.int/form/el/default.htm. Η προσφυγή γίνεται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο ενδιαφερόμενος προσδιορίσει σα-φώς το ονοματεπώνυμό του, το θεσμικό όργανο ή την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία καταγγέλλει και τους λόγους της καταγγελίας του.
Προσοχή:
- Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να επιληφθεί καταγγελιών που αφορούν το εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο διοίκησης των Κρατών-Μελών.
- Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της δι-καιοσύνης ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί δικαστήριο.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://www.euto-ombudsman.eu.int
Ταχ. Δ/νση: 1, avenue du President- Robert- Schuman, B.P. 403,
FR-67001 Strasbourg Cedex
Τηλ.: (33) (0) 388172313
Φαξ: (33) (0) 388179062
E-mail:euro-ombudsman@europarl.eu.int
Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα από την παροχή τραπεζικών ή ε-πενδυτικών υπηρεσιών κατά τη συναλλαγή των πολιτών με Τράπεζες ή Επενδυτικές Ε-ταιρείες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται:
6. Στο Μεσολαβητή Τραπεζικών- Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Βλέπε κεφάλαιο Τα ΑμεΑ ως Καταναλωτές)

2 σχόλια:

  1. σημερα πηγα στο ταχυδρομειο λαυριου να πληρωσω κατι λογαριασμους.η υπαλληλος εκανε λαθος στα ρεστα που μου εδωσε.ηταν λιγοτερα απο αυτα που επρεπε.φυσικα δεν το παραδεχτηκε.ζητησα να ανοιξουν οι καμερες και να ελεγθει το θεμα.δεν το δεχτηκαν.που μπορω να απευθυνθω γι αυτο το ζητημα?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. προσφέρει δάνεια σε κανέναν

    Για όλες τις οικονομικές ανάγκες σας έρθει σε επαφή μαζί μου. Είμαι ειλικρινής και αξιόπιστος δανειστής. Η προσφορά μου κυμαίνεται από 3.600 € έως 620.000 €.

    e-mail: stephannefillon@gmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή