ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  • Άρθρο 4 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρ-θρου 11 του Ν.3230/2004, (ΦΕΚ 44/Α΄) και του άρθρου 6 του Ν.3242/2004, (ΦΕΚ 102/Α΄).

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄& β΄ βαθμού (δήμοι, κοινότητες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:
- Να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερόμενων πολιτών, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μι-κρότερες προθεσμίες.
- Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες.
- Εάν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) η-μέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην πε-ρίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.
- Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιο-λογημένης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5), τουλάχιστον, ημερών πριν τη λήξη της προθεσμίας, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
- Να χορηγούν άμεσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Εάν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες.
Προσοχή
Κατ’ εξαίρεση, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημε-ρίδα της Κυβερνήσεως, έχουν καθορισθεί ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση πολύ-πλοκων υποθέσεων.
Παρατηρήσεις
Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να απαντήσουν και να τηρήσουν τις ανωτέρω προθεσμίες, αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επα-ναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ/ ΓΓΔΔ&ΗΔ, www.gspa.gr στη θεματική ενότητα Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους- Πολίτη .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου