ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1. Ποιοι μπορούν να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;
Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής    κάθε    ενδιαφερομένου    (άρθρο    11    παρ.    1    Ν.2690/99,    όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005). 
Η  βεβαίωση  για  τους  Έλληνες  πολίτες  γίνεται  βάσει  του  δελτίου  ταυτότητας,  του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής. 
Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 
Η  ταυτότητα  των  νομικών  προσώπων  αποδεικνύεται  σύμφωνα  από  τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους (άρθρο 3 παρ. 4 Ν.2690/99). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

2.-   Σε   ποιες   περιπτώσεις   δεν   απαιτείται   η   βεβαίωση   του   γνησίου   της υπογραφής;
Όταν  ο  ενδιαφερόμενος  προσέρχεται  αυτοπροσώπως  για  υποθέσεις  του  στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα  αντίστοιχα  πρωτότυπα  έγγραφα  (διατάξεις  παρ.1  άρθρου  11  Ν.2690/99,  όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 16 Ν.3345/2005).

3.- Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση;
 Η  υποχρέωση  για  τη  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής    καλύπτει  κάθε περίπτωση και δεν απαιτείται να είναι σχετική ή συναφής με το έργο της Υπηρεσίας, από την οποία ζητά τη θεώρηση ο πολίτης.

4.- Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;
Μόνο σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης (όπως άρθρα 42, 83, 96 παρ. 2, 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό  πεδίο  εφαρμογής  από  τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (  βλ.  και  τα   13αριθ.  1085209/1091/0006Γ/6.9.2005  και  1097866/1224/0006Γ/14.10.2005  έγγραφά μας).

5.- Μπορούν οι συμβολαιογράφοι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;
Μπορούν  να  βεβαιώνουν  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  που  τίθεται  ενώπιόν  τους,  σε κάθε  έγγραφο  που  σχετίζεται  με  τη  συναπτόμενη  πράξη  (βλ.    και  το  αριθ. 1040321/198/Β0013/13.5.2004 έγγραφο Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου).

6.-  Νομιμοποιείται  υπάλληλος  Διοικητικής  αρχής  ή  Κ.Ε.Π.-  που  έχει  την αρμοδιότητα  να  προβαίνει  στη  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής-  να βεβαιώνει   το   γνήσιο   της   δικής   του   υπογραφής,   σε   εξουσιοδότηση,   ως εξουσιοδοτών    πρόσωπο,    καθώς    και    σε    εξουσιοδότηση    τρίτου,    ως εξουσιοδοτούμενος;
Yπάλληλος Διοικητικής αρχής ή Κ.Ε.Π.- που έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στη βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής-  δεν  νομιμοποιείται  να  βεβαιώνει  το  γνήσιο της  δικής  του  υπογραφής,  σε  εξουσιοδότηση,  ως  εξουσιοδοτών  πρόσωπο,  ούτε όμως και σε εξουσιοδότηση τρίτου, ως εξουσιοδοτούμενος (άρθρο 36 Ν. 2683/1999).
Πρόδηλο είναι ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής θα γίνει είτε από τον κατά νόμο  αναπληρωτή  του  εν  λόγω  υπαλλήλου,  είτε  από  υπάλληλο  άλλης  Διοικητικής Αρχής. (αριθ.  1044680/504/0006Δ/18.5.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

7.- Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  σε λευκό χαρτί ή σε προεκτυπωμένα  έντυπα  υπεύθυνης  δήλωσης,  επί  των  οποίων  δεν  έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης ή βεβαίωσης του ενδιαφερομένου;
Δεν είναι επιτρεπτή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε λευκό χαρτί, ούτε και σε  έντυπα  (π.χ.  εξουσιοδότηση),  στα  οποία  έχουν  συμπληρωθεί  μόνο  οι  ενδείξεις των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου, καθώς αυτά δεν αποτελούν έγγραφα, κατά  τα  ανωτέρω,  γιατί  η  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  γίνεται  μόνο  επί εγγράφων, δηλαδή κειμένων, στα οποία περιλαμβάνεται η δήλωση της βούλησης του ενδιαφερομένου  ή  άλλο  στοιχείο  προορισμένο  ή  πρόσφορο  να  αποδείξει  γεγονός που έχει έννομη σημασία. (αριθ.  1044680/504/0006Δ/18.5.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

8.- Υποχρεούνται οι διοικητικές αρχές, από τις οποίες ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, να ελέγχουν το επιλήψιμο των σχετικών εγγράφων;
Δεν  προκύπτει,  από  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  11  Ν.  2690/1999  (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄), υποχρέωση των Διοικητικών αρχών (κατά συνέπεια και των  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου),  από  τις  οποίες  ζητείται  η  βεβαίωση  του  γνησίου της   υπογραφής,   να   ελέγχουν   το   επιλήψιμο   του   περιεχομένου   των   σχετικών εγγράφων. Ωστόσο, δεν μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σε δήλωση προδήλως  παράνομη,  καθώς  η  Διοίκηση  δεν  μπορεί  να  συμπράξει  σε  παράνομες πράξεις. (αριθ.  1044680/504/0006Δ/18.5.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

9.-  Η  επισημειωματική  πράξη,  για  τη  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής, γίνεται  μόνο  στο  σώμα  του  κειμένου  του  εγγράφου,  του  οποίου  ζητείται  η βεβαίωση ή και σε ξεχωριστό έγγραφο;
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται με σχετική επισημειωματική πράξη, αποκλειστικά  επί  του  εγγράφου,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τη  βούληση  του  δηλούντος και είναι δυνατή επί εγγράφων που έχουν διορθώσεις ή κενά.   (αριθ.  1044680/504/0006Δ/18.5.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

10. Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου  σε ξενόγλωσσο κείμενο, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί  σε αλλοδαπή αρχή;
Τη  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  μπορεί  κάθε  ενδιαφερόμενος  να  ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως της γλώσσας, στην οποία το σχετικό έγγραφο έχει συνταχθεί, καθώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν προκύπτει αντίστοιχη διάκριση με κριτήριο τη γλώσσα σύνταξης.
Επίσης, από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει απαγόρευση στη Διοίκηση να  βεβαιώσει  το  γνήσιο  της  υπογραφής  επί  εγγράφου,  το  οποίο  θα  υποβληθεί  σε αλλοδαπή αρχή. (αριθ.  1044680/504/0006Δ/18.5.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 

3 σχόλια:

 1. κ. Κόλλια καλησπέρα σας.
  Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία εις την Διοίκηση θέλω να μου πείτε αν ισχύει εις το δημόσιο η προ εκτυπωμένη υπογραφή μαζί με σφραγίδα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιο σχετικό ΦΕΚ για τα περαιτέρω
  Μ.Φ.Χ
  Αναστάσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. καλημέρα.είμαι νοσηλεύτρια σε δημ.νοσοκομείο και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να αρνηθώ σε ημέρες αργιών ή Σ-Κ να βεβαιωνω το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού σε πιστοποιητικό θανάτου κατόπιν εξουσιοδότησης του διοικητικού διευθυντή στη νοσηλευτική υπηρεσία.Έχει τέτοια αρμοδιότητα μεταβίβασης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε τι χαρτί πρέπει να κάνουμε πέντε άτομα το γνήσιο της υπογραφής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή