ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

  • άρθρο 11 του Ν. 2690/1999-ΦΕΚ 45/Α΄ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005- ΦΕΚ 138/Α΄).

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:

- Να επικυρώνουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.
- Να επικυρώνουν αντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εκδότη.
- Να δέχονται, υποχρεωτικά, απλά αντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφων, όταν συνυποβάλ-λονται με υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου