ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  • άρθρο 14 του N. 2672/1998- ΦΕΚ 290/ Α΄

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:- Να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών, που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax), και να απα-ντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Προσοχή:
Από την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών είτε με Fax είτε με E-mail εξαιρούνται:
- Τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, καθώς και όλα εκείνα για τα οποία η κείμενη νο-μοθεσία απαγορεύει τη χορήγηση αντιγράφου.
- Τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμε-νη νομοθεσία (Ν. 2472/1997- ΦΕΚ 50/Α΄).
- Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποι-ούνται βάσει προκήρυξης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή από την οικεία προκήρυξη συμμετοχής.
- Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα.
- Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής.
- Τα αποδεικτικά είσπραξης.
Για την έγκυρη διακίνηση μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημόσι-ων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., αλλά και αυτών που διακινούνται από φυσικά ή νομικά πρό-σωπα, ή ενώσεις προσώπων προς τις πιο πάνω υπηρεσίες, τα απαιτούμενα στοιχεία είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και λήπτη, ο πλήρης τίτλος της αποστέλλουσας υπηρεσίας, δηλ. Υπουργείο, Διεύθυνση, Τμήμα (εάν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία), το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, η διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας και τέλος ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα.
Για την έγκυρη αποστολή Fax από / προς δημόσια υπηρεσία ή πολίτη είναι απαραίτητο να συνοδεύεται τούτο από φύλλο αποστολής (προμετωπίδα), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία, όπως τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας δηλ. το Υπουργείο, Διεύθυνση κλπ (εάν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία), ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (εάν πρόκειται για πολίτες), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό Fax, ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου που αποστέλλεται, αριθμό σελίδων αποστελλόμενου εγγράφου, υπογραφή του αποστολέα.
Σημείωση: Τα εισερχόμενα, στις υπηρεσίες, έγγραφα με τηλεομοιοτυπία, πρωτοκολλούνται με την ημερομηνία λήψης τους και κατά τη σειρά λήψης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου