ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1. Ποια είναι η γενική προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών από τις Διοικητικές Αρχές;
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  4  του  Ν.  2690/1999  (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004-ΦΕΚ 102/Α΄),  οι  δημόσιες  υπηρεσίες,  οι  Ο.Τ.Α  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.,  όταν  υποβάλλονται αιτήσεις,  οφείλουν  να  διεκπεραιώνουν  τις  υποθέσεις  των  ενδιαφερομένων  και  να αποφαίνονται  για  τα  αιτήματά  τους,  μέσα  σε  προθεσμία  πενήντα  (50)  ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.  
Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή  ή  συγκέντρωση  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  πιστοποιητικών  ή στοιχείων.
Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις  (3)  ημέρες,  να  τη  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  και  να  γνωστοποιήσει  τούτο  στον ενδιαφερόμενο.
Όταν πρόκειται για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται για 10, ακόμη, ημέρες (ήτοι, 60 ημέρες).

2.-   Υπάρχουν   διαφορετικές   (μεγαλύτερες)   προθεσμίες   για   περιπτώσεις αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;
Με την αριθ. 1097636/ 1212/ 0006Δ/ 3.12.2004 (ΦΕΚ 1839/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Οικονομίας  & Οικονομικών     έχουν     καθοριστεί     διαφορετικές     (μεγαλύτερες)     προθεσμίες διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών . 

3.- Ποια είναι η ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης;
Ημερομηνία  έκδοσης  της  διοικητικής  πράξης,  άρα  και  ημερομηνία  διεκπεραίωσης υπόθεσης  είναι  αυτή  της  υπογραφής  από  τον  εκδότη  της  και  όχι  η  ημερομηνία διακίνησης  του  εξερχομένου  εγγράφου  από  την  αρμόδια,  γι’  αυτό,  Υπηρεσία  (αριθ. 1075146/892/006Δ/6.9.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

4.-   Πως   ενεργεί   η   Υπηρεσία   σε   περίπτωση   αντικειμενικής   και   ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, εντός της νόμιμης προθεσμίας;
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  4  του  Ν.  2690/1999  (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 και στη συνέχεια με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004), εάν κάποια υπόθεση   δεν   μπορεί   να   διεκπεραιωθεί   στην   κατά   περίπτωση   προβλεπόμενη προθεσμία,  λόγω  αντικειμενικής  και  ειδικά  αιτιολογημένης  αδυναμίας,  η  υπηρεσία, οφείλει, μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα, τους λόγους της καθυστέρησης, τον  υπάλληλο  που  έχει  αναλάβει  την  υπόθεση,  τον  αριθμό  τηλεφώνου  του  για  την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

5.-    Υποχρεούται    η    διοίκηση    να    χορηγεί    απόδειξη    παραλαβής    της υποβαλλόμενης αίτησης στον ενδιαφερόμενο; 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2690/99 (όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Ν.3242/2004),  η  υπηρεσία  στην  οποία υποβάλλεται η αίτηση, οφείλει να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής, στην  οποία  περιλαμβάνονται:  ο  οικείος  αριθμός  πρωτοκόλλου,  η  προθεσμία  εντός της  οποίας  υφίσταται  υποχρέωση  διεκπεραίωσης  της  υπόθεσής  του,  καθώς  και  η επισήμανση   ότι,   σε   περίπτωση   υπέρβασης   των   χρονικών   ορίων,   παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.-  Σε  ποιες  περιπτώσεις  δεν  ισχύουν  οι  κατά  τα  ανωτέρω  προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών;
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  6  του  άρθρου  4  του  Ν.2690/99  (όπως συμπληρώθηκαν  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Ν.3242/2004),  οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  για  αναγνώριση  απαιτήσεων  κατά  του  Δημοσίου,  εφόσον  υφίσταται  σχετική εκκρεμής δίκη και  
β) όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου, ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.

7.-   Πότε   συγχωρείται   υπέρβαση   των   προθεσμιών   για   τη   διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών;
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  6  του  άρθρου  10  του  Ν.2690/99  (όπως αντικαταστάθηκαν  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  6  του  Ν.3242/2004), υπέρβαση  των  προθεσμιών  για  τη  διεκπεραίωση  υποθέσεων  των  πολιτών,  όπως αυτές  αναφέρονται  ανωτέρω,  συγχωρείται  σε  περίπτωση  ανώτερης  βίας  (π.χ.  σε περίπτωση παγετού, κωλύματος συγκοινωνιών λόγω απεργίας, διαδήλωσης κ.λπ.), καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

8.-  Πότε  οι  υπηρεσίες  απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών;
Όταν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό (παρ. 3 άρθρου 4 Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 11 Ν.3230/2004).

9.-   Εντός   ποιας   προθεσμίας,   οι   διοικητικές   αρχές   πρέπει   να   χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους ενδιαφερομένους;
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου  4  του  Ν.2690/99,  οι  διοικητικές αρχές,  οφείλουν,  ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερομένου,  να  χορηγούν  αμέσως πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις.  Αν  δεν  είναι  δυνατή  η  άμεση  χορήγησή  τους,  αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι θα τα παραλάβει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο έγγραφο.

10.-  Ποια  είναι  τα  δικαιώματα  των  πολιτών  σε  περίπτωση  μη  τήρησης  των προθεσμιών από τις διοικητικές αρχές;
Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  των  προθεσμιών,  όπως  αυτές  καθορίζονται  από  τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις   της   παρ.   1   του   άρθρου   4   του   Ν.2690/99,   όπως   στη   συνέχεια αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3230/2004) και την  αριθ.  1097636/  1212/  0006Δ/  3.12.2004    κοινή  απόφαση  των  Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για καταβολή αποζημίωσης από τον  οικείο  φορέα.  Το  ειδικό  έντυπο  της  αίτησης  χορηγείται  από  την  αρμόδια Υπηρεσία.  Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-    Πολίτη    του    Υπουργείου    Εσωτερικών,    Δημόσιας    Διοίκησης    και Αποκέντρωσης, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, ή στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 2β εδ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.2690/99, που λειτουργεί στην έδρα   κάθε   Περιφέρειας,   για   θέματα   υπηρεσιών   του   Δημόσιου   τομέα,   όπως οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

11- Εντός ποιας προθεσμίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για καταβολή αποζημίωσης;
Μέσα   σε   αποκλειστική   προθεσμία   εξήντα   (60)   ημερών,   από   την   παρέλευση άπρακτης  της  προθεσμίας,  που  ορίζεται  για  τη  διεκπεραίωση  της  υπόθεσης  ή  την οριστική  απάντηση  (βλ.  και  αριθ.  1066848/825/0006Δ/23.8.2004  έγγραφό  μας  και επισυναπτόμενη σε αυτή  αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/17170 Κ.Υ.Α). 

2 σχόλια:

  1. Καλημέρα Σας. Ευχαριστώ για αυτό το Blog. Περι προθεσμιών, έχω μιά περίπτωση δική μου που οι ΟΑΕΕ-ΤΑΝΠΥ-ΕΦΚΑ αρνούνται να μου εκδώσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ασφαλιστικού χρόνου για να προχωρήσουμε για σύνταξη. Η εταιρία έκλεισε το καλοκαίρι 2013 και από τον Δεκέμβριο αρνούνται να παραλάβουν ΑΙΤΗΣΗ, χωρίς την ΒΕΒΑΙΩΣΗ, και αυτή δεν βγαίνει. Είμαι άρρωστη, με μηδεν εισόδημα, και δεν έχω ούτε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Αν κατάλαβα τον αριθμ. 11, έχω χάσει το δικαίωμα να καταβάλω ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ μετά 60 ημέρόν από την τελευταία ΌΧΛΗΣΗ? Η υπόθεση είναι και στον ΣτΠ ο οποίος δεν κάνει τίποτα για το θέμα.
    Ευχαριστώ και καλή εβδομάδα να έχετε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ξέχασα να σας δόσω τα στοιχεία μου¨!: Αρίστη Αρβανιτίδου ariste@hol.gr or aristiarvanitides@gmail.com tel 210 9825123 fax 210 9881259 +6930442442.

    ΑπάντησηΔιαγραφή