ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Άρθρο 5 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 45 /Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 2880/2001, (ΦΕΚ 9/Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004, (ΦΕΚ 44/Α΄).


Ο πολίτης, ύστερα από γραπτή αίτησή του, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των διοικη-τικών εγγράφων.
Διοικητικά έγγραφα είναι εκείνα που συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κ.ο.κ.
Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με την υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται:
- Με μελέτη του εγγράφου στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας ή
- Με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.
Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων δεν ισχύει:
- Όταν το έγγραφο αφορά στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου.
- Όταν παραβιάζεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
- Όταν δυσχεραίνεται ουσιαστικά η έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.
- Όταν για την απαγόρευση σε συγκεκριμένη και μόνο περίπτωση έχει συνυπογραφεί, προηγουμένως, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.
Προσοχή: Η χορήγηση των αιτούμενων εγγράφων ή η απόρριψή τους, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, γνωστοποιείται εγγράφως στον αιτούντα, το αργότερο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σημείωση: Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. αριθμ. 11764/653/2006 (327/Β΄), η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28/1/2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές και ρυθμίζονται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι πρακτικές ρυθμίσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Επίσης διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συστηματική διάθεση και διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοι-νό, με τη χρήση ιδίως της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών μέσω υπολογιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου