ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  • Άρθρο 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄), το οποίο αντικατέστησε τις παρ. 7, 8 & 12 του άρ-θρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄). Άρθρο δεύτερο, παρ. 2β΄ του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11, του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄). Κ.Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/17170 /3-8-04 (Φ.Ε.Κ. 1226 /Β΄).

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πλήρη αποζημίωση, στις περι-πτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, από τις υ-πηρεσίες του Δημοσίου.
Διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης
Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε στις αντίστοιχες Ειδικές Επιτροπές που λειτουργούν στην έδρα κάθε Περιφέρειας της Χώρας, μέσα σε (60) εξήντα ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του πολίτη ή την οριστική απάντηση στο αίτημά του.
Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται είτε με τη συμπλήρωση του σχετικού έντυπου αίτησης αποζημίωσης, που χορηγείται από τις παραπάνω υπηρεσίες, είτε με απλή αίτηση του πολίτη προς τις Ειδικές Επιτροπές, από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του, η ημερομηνία που υπέβαλε την αίτηση που δεν απαντήθηκε, καθώς και η ελεγχόμενη υπηρεσία.
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στις ακό-λουθες διευθύνσεις:
- Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του ν.2690/1999 του ΥΠΕΣΔΔΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Τ. Κ. 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210-3393101,3393102, 3393104, 3393106, 3393108, 3393110,
210-3393113, 210-3393115
Φαξ: 210-3393020, 3393100
Η Ειδική Επιτροπή του ΥΠΕΣΔΔΑ, εξετάζει τις αιτήσεις για πλήρη αποζημίωση λόγω μη τή-ρησης προθεσμίας, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων.
- Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας άρθρου δεύτερου, παρ. 2β του ν.2690/1999 των Περιφερειών
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για τις σχετικές διευθύνσεις, τηλέφωνα και φαξ)
Οι Επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, εξετάζουν τις σχετικές αιτήσεις όταν πρόκει-ται για θέματα τις αρμοδιότητάς τους, ή αρμοδιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στο γεωγραφικό τους χώρο (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Υ., Δήμοι κλπ) .
Καθορισμός του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης
Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας, πλήρους αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
-Το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση
- Οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση
-Το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη
Τρόπος καταβολής αποζημίωσης
Ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης των πολιτών στις περιπτώσεις μη τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους από τη Διοίκηση, καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Οι-κονομίας, αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.17/17170/3-8-04 (Φ.Ε.Κ. 1226 /Β΄/2004), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004.
Η διαδικασία εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτήσεων αποζημίωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) μήνες και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία.
Ο πολίτης πρέπει να εισπράξει το ποσό που καθόρισε η Επιτροπή, μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με την είσπραξή του ο πολίτης μπορεί να πάρει από τη Δ/νση Οικονομικού της Υπηρεσίας η οποία δεν ενήργησε στις νόμιμες προθεσμίες και υποχρεούται στην καταβολή του.
Αν δεν καταβληθεί το ποσό, μέσα σε ένα μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της Επι-τροπής στον ενδιαφερόμενο, τότε τούτο πρέπει να καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ/ ΓΓΔΔ&ΗΔ, www.gspa.gr στη θεματική ενότητα Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους- Πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου