ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

  • Άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, (ΦΕΚ102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄).

Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών ή και των επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα ΚΕΠ συνιστώνται και λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους Δήμους και στις Κοινότητες.
Σήμερα λειτουργούν περίπου 1035 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα. Λειτουργεί, επίσης, ΚΕΠ στο Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΚΕΠ έχει συνδεθεί με 22 Προξενεία της Χώρας στο Εξωτερικό, για την εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων.
Ειδικότερα τα ΚΕΠ έχουν ως έργο:
- Να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκ-περαίωση διοικητικών υποθέσεων.
- Να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις δημόσιες υπηρεσίες και να καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία σε ειδικό πρωτόκολλο. Επίσης, να διαθέτουν έντυπα αιτήσεων για διευκόλυνση των πολιτών.
- Να ελέγχουν την πληρότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι πολίτες και σε περίπτωση, που για την διεκπεραίωση μιας υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία δεν υποβάλλονται μαζί με την αί-τηση, να τα αναζητούν και να τα παραλαμβάνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
- Να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκ-περαίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
- Να παρέχουν υπηρεσίες επικύρωσης διοικητικών εγγράφων, θεώρησης γνησίου υπογραφής, χο-ρήγησης παραβόλων, κινητών επισήμων και υπεύθυνων δηλώσεων.
Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν χίλιες (1.000), περίπου, διαφορετικές διαδικασίες. Είκοσι πέντε (25), περίπου, από αυτές διεκπεραιώνονται με σύστημα on- line.
Το ωράριο των περισσότερων ΚΕΠ είναι πρωί και απόγευμα και το Σάββατο 8-2.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα ΚΕΠ στο δικτυακό τόπο των ΚΕΠ που είναι www.kep.gov.gr, ή στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ της Γενικής Γραμματείας Δημό-σιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, στη διεύθυνση Β. Σοφίας 15- 106 74, Αθήνα,τηλ.210-3393151,3393239, 3393226.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε, επίσης, να τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών: 1564, που λειτουργεί 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου