ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Δικαίωμα αναφοράς στις Αρχές
Θεσμικό πλαίσιο
Άρθρο 10 του Συντάγματος της Ελλάδας, (ΦΕΚ 85/Α΄)
Ο πολίτης δικαιούται να απευθύνεται, εγγράφως, στις Δημόσιες Υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητάς τους και αυτές έχουν υποχρέωση να ενεργούν πάντα στο πλαίσιο των προθεσμιών και να απαντούν αιτιολογημένα σε όλα τα αιτήματά του, εκτός αν πρόκειται για αιτήματα καταχρη-στικώς επαναλαμβανόμενα.
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
Θεσμικό πλαίσιο
Άρθρο 6 του Ν. 2690/99, (ΦΕΚ 45/Α΄)
Οι διοικητικές αρχές, πριν από την επιβολή δυσμενούς μέτρου σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.
Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη.
Προσοχή:
Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερόμενου, ρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου