ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • άρθρο 5 του Ν. 3242/2004- ΦΕΚ 102/Α΄

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:


Να αναζητούν αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν καθοριστεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όταν αυτά απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έκδοση διοικητικής πράξης, εφόσον συναινεί ο πολίτης.
- Να αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, χωρίς τη συναίνεση του πολίτη, τα πιστοποιητικά τα οποία ορίζονται με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.
- Να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες, αναζητούν αυτε-πάγγελτα δικαιολογητικά.
- Να ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον πλήρη κατάλογο των πιστοποιητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓΔΔ&ΗΔ www.gspa.gr στη θεματική ενότητα Δημόσια Διοίκηση/Εκσυγχρονισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου