ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

  • άρθρο 11 του Ν. 2690/1999- ΦΕΚ45/ Α΄ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005- ΦΕΚ 138/Α΄


Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:

Να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, βάσει:
- του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες.
- του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, για πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- του διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, με το οποίο επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή από έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, για πολίτες άλλων Κρατών.
Προσοχή: Καταργείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του, στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.
Σημείωση: Αρμόδιες υπηρεσίες για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων, είναι: Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δή-μοι, Κοινότητες, Αστυνομικά Τμήματα και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου