ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  • Ν. 3448/2006, (ΦΕΚ 57/Α΄)

Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε τα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην κατο-χή τους, να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του αρχικού σκοπού της εκπλήρωσης δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν.
- Ως φορείς του δημόσιου τομέα νοούνται οι δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθ-μού και οι ενώσεις αυτών.
- Ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου νοούνται οι οργανισμοί και τα νομικά πρόσωπα, που δεν έ-χουν εμπορική ή βιομηχανική υπόσταση, καλύπτουν ανάγκες γενικού συμφέροντος και χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τους φορείς του δημόσιου τομέα, ή εποπτεύονται ή διευθύνονται ή διοικούνται από αυτούς ή από όργανα που ελέγχονται από αυτούς.
- Ως έγγραφα προς περαιτέρω χρήση νοούνται τα έγγραφα, που εκδίδονται ή κατέχονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, γνωμοδο-τήσεις, αποφάσεις κλπ) και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.
- Όπου είναι δυνατό τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα.
Διαδικασία για την εφαρμογή της περαιτέρω χρήσης της πληροφορίας
Η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή της περαιτέρω χρήσης της πληροφορίας είναι η ακόλουθη:
1. Υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση εγγράφων, προς περαιτέρω χρήση, εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή, στην υπηρεσία (φορέα) που έχει εκδώσει ή κατέχει το αιτούμενο έγγραφο.
2. Επεξεργασία από τον οικείο φορέα της αίτησης και χορήγηση μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται γενικώς από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται προθεσμία το έγγραφο χορηγείται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία μπορεί να παρα-ταθεί κατά είκοσι (20) ακόμα εργάσιμες ημέρες για περίπλοκες υποθέσεις, αφού βέβαια γνωστο-ποιηθεί μέσα σε 3 εβδομάδες στον αιτούντα.
3. Σε περίπτωση απόρριψης του συνόλου ή μέρους της αίτησης, ο οικείος φορέας πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης.
4. Κατά απορριπτικής απόφασης του φορέα επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
5. Κατά της απόφασης απόρριψης της διοικητικής προσφυγής από τον οικείο φορέα, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για κρίση σε δεύτερο βαθμό, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της απορ-ριπτικής απόφασης της πρώτης προσφυγής.
Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της περαιτέρω χρήσης εγγράφων
Οι διατάξεις του νόμου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, δεν έχουν εφαρμογή:
- Σε έγγραφα η χορήγηση των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστο-λή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα.
- Σε έγγραφα για τα οποία τρίτοι ή φορείς του δημόσιου τομέα έχουν δικαίωμα πνευματικής ή βιο-μηχανικής ιδιοκτησίας.
- Σε έγγραφα στα οποία αποκλείεται η πρόσβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και του άρθρου 8 του Ν. 2880/2001 (έγγραφα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, άμυνα, ή δημόσια τάξη και το στατιστικό, εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο).
- Σε έγγραφα που κατέχουν δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι θυγατρικές τους.
- Σε έγγραφα που κατέχουν εκπαιδευτικά, ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα (π.χ. ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ).
Προσοχή: Δεν θίγονται τα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθόσον στα επαναχρησι-μοποιούμενα έγγραφα απαλείφονται τα προσωπικά στοιχεία.
Παρατηρήσεις: Οι Υπηρεσίες οφείλουν, για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων τους, να λάβουν ειδική μέρι-μνα για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, στην αναζήτηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου