ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Άρθρο 1 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α΄). Απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1692/27-6-06 (ΦΕΚ 769/Β΄).

Το ωράριο εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. υπάρχουν δύο ωράρια εργασίας:
Α) Το πρώτο ωράριο με ώρα προσέλευσης στις 07.30π.μ. και αποχώρησης στις 15.00μ.μ.
Β) Το δεύτερο ωράριο με ώρα προσέλευσης στις 09.00π.μ. και αποχώρησης στις 16.30μ.μ.
Εξαιρέσεις από το ωράριο εργασίας
Από το παραπάνω ωράριο εργασίας εξαιρούνται: α) τα ΚΕΠ (για τα οποία ισχύει η υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ24842/2005-ΦΕΚ 1744/Β΄), β) τα κέντρα υγείας και οι υπηρεσίες υγείας των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα κέντρα υγείας και τα ειδικά κέντρα υγείας του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία, τα πολυδύναμα ιατρεία, καθώς και οι λοιποί φο-ρείς που συνδέονται με το ΕΣΥ, γ) τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα σχολεία των λοι-πών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης και τέλος, δ) η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Επίσης, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) του Εθνικού Τυπογραφείου, της Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου οδηγών αυτοκινήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που απα-σχολούνται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες).
Οι ώρες υποδοχής του κοινού
Η είσοδος του κοινού στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού επιτρέπεται από 09.00π.μ. έως 15.00μ.μ. κάθε εργάσιμη ημέρα.
Σε ορισμένες υπηρεσίες ισχύει περιορισμένο ωράριο κοινού, δηλαδή από 12.00 έως 14.30μ.μ.
Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επι-τρέπεται από 07.30π.μ. έως 15.00μ.μ. κάθε εργάσιμη ημέρα
Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Ειδικά, για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.00μ.μ., χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού, που ισχύει σήμερα.
Εξαιρέσεις από τις ώρες υποδοχής του κοινού
Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τα Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, Διοικητών και Υποδιοικητικών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθο-ριζόμενες από αυτά, ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
Οι αργίες και ημιαργίες
Οι ημέρες αργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο είναι:
Η 25η Μαρτίου.
Η 28η Οκτωβρίου.
Η 1η Ιανουαρίου.
Τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου)
Η Καθαρή Δευτέρα.
Η Μ. Παρασκευή.
Το Μ. Σάββατο.
Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.
Η 1η Μαΐου.
Η ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής).
Η ημέρα εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).
Για ορισμένους κλάδους του δημοσίου ορίζονται και άλλες ημέρες αργίας όπως π.χ. των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και η 17η Νοεμβρίου για όσους εργάζονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις ανώτερες σχολές.
Οι ημέρες ημιαργίας είναι:
Η παραμονή των Χριστουγέννων και
Η παραμονή του Νέου ΄Ετους.
Στις ημιαργίες οι υπηρεσίες κλείνουν νωρίτερα κατά δύο (2) ώρες.

1 σχόλιο: