ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

  • άρθρο 6 του Ν. 3242/2004- ΦΕΚ 102/Α΄ και Π.Δ. 114/2005-ΦΕΚ 165/Α΄


Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:
Να προβαίνουν οι υπηρεσίες, το αργότερο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, στην ανασύσταση φακέλου τον οποίο έχει υποβάλει ο πολίτης και έχει απολεσθεί μερικώς ή ολικώς, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, από την υπηρεσία, η οποία τον απώ-λεσε, γίνεται με υπηρεσιακή αναζήτηση των δικαιολογητικών ή της πληροφορίας που προέκυπτε από αυτά, από τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή από υπηρεσίες στις οποίες είναι δυνατόν να υπάρ-χουν στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία βοηθούν στην ανασύσταση του φακέλου του πολίτη.
Η υπηρεσία προβαίνει στην ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, χωρίς την οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του πολίτη, ενώ παράλληλα οφείλει να προχωρήσει στην προσωρινή διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη, εκδίδοντας προσωρινή διοικητική πράξη, με την επιφύλαξη τυ-χόν ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, εφ’ όσον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασύ-στασης του φακέλου, κριθεί ότι αυτή εκδόθηκε χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου