ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1.- Ποιοι μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα διοικητικών εγγράφων:
α)  όλες  οι  Διοικητικές  Αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.,  από  το  πρωτότυπο  ή  από  το  ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε.
β) οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση  των  λειτουργημάτων  τους  (βλ.  και  αριθ.  1083343/  1076/  0006Δ/  2.9.2005 έγγραφό  μας  και  τα    επισυναπτόμενα  σε  αυτό  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005, ΔΙΣΚΠΟ/  Φ.15/  οικ./  13143/  1.7.2005  και  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005  έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).
Σημείωση:   Είναι   αδύνατη   η   επικύρωση   από   αντίγραφο,   το   οποίο  δεν   έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (Ολομ. Ν.Σ.Κ. 233/2000).

2.-  Σε  ποιο  σημείο  του  αντιγράφου  ή  φωτοαντιγράφου  γίνεται  η  σχετική επισημειωματική πράξη της επικύρωσης;
Για  την  επικύρωση  αντιγράφου  εγγράφου  γίνεται,  από  το  αρμόδιο  όργανο  της Διοίκησης, επισημειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου. Η πράξη  αυτή  τίθεται  σε  σημείο  του  φωτοαντιγράφου,  αντίστοιχο  με  εκείνο  όπου  και στο   πρωτότυπο   έγγραφο   υπάρχει   υπογραφή   του   αρμόδιου   οργάνου      (αριθ. 1075146/892/006Δ/5.9.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

3.-  Είναι  δυνατή  η  επικύρωση,  από  τις  Διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π., αντιγράφου εγγράφου από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που  εξέδωσε  το  πρωτότυπο,  σε  περίπτωση  που  προσκομίζεται  από  τρίτο πρόσωπο,  χωρίς  σχετική  εξουσιοδότηση  από  το  πρόσωπο  που  αφορά  το έγγραφο;
Είναι  δυνατή  η  επικύρωση,  καθώς  από  τις  διατάξεις  που  αφορούν  στη  διαδικασία επικύρωσης  (άρθρο  11  παρ.  2  Ν.  2690/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  τις διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  16  Ν.3345/2005)  δεν  προκύπτει  απαγόρευση επικύρωσης αντιγράφου εγγράφου, όταν αυτό δεν προσκομίζεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, αλλά από τρίτο πρόσωπο, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση. 
Όμως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών, στη σχετική επισημειωματική  πράξη,  σαφώς  πρέπει  να  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  και  το πατρώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου στοιχείου  (άρθρο  3  Ν.2690/1999)  του  προσώπου,  που  προσκομίζει  το  προς
επικύρωση  έγγραφο  (αριθ.  1083343/  1076/  0006Δ/  2.9.2005  έγγραφό  μας  και  το επισυναπτόμενο   σε   αυτό   αριθ.   ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005   έγγραφο   του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α). 

4.-  Απαιτείται  να  τεθεί  στρογγυλή  σφραγίδα  στις  ενώσεις  των  σελίδων  του προς επικύρωση εγγράφου, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων;
Λόγω  της  ιδιάζουσας  φύσης  του  περιεχομένου  των  εγγράφων  των  Υπηρεσιών  του Υπουργείου  ή  των  υποβαλλόμενων  δικαιολογητικών  ή  βεβαιώσεων  από  τους πολίτες, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μπορούν να αποφασίσουν για τις κατηγορίες εκείνες  των  εγγράφων,  για  τις  οποίες  θα  τίθεται  η  στρογγυλή  σφραγίδα  και  στις ενώσεις    των    σελίδων,    με    μονογραφή    των    αρμόδιων    υπαλλήλων    (αριθ. 1075146/892/006Δ/5.9.2006  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

5.- Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων;
Όταν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία  ο  ενδιαφερόμενος  βεβαιώνει  την  ακρίβεια  των  στοιχείων,  οπότε  και  γίνονται \υποχρεωτικά αποδεκτά  από  τη  Διοίκηση  (παρ.  2  και  3  του  άρθρου  11  ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 ν. 3345/2005).
 
6.-  Τα  επικυρωμένα  αντίγραφα  διοικητικών  εγγράφων  γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση;
Τα  επικυρωμένα  αντίγραφα,  που  εξέδωσε  διοικητική  αρχή,  γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση (παρ. 3 άρθρου 11 Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 16 Ν. 3345/2005).
Όμως,  όπως  προκύπτει  από  τις  διατάξεις  του  τελευταίου  εδαφίου  της  παρ.  4  του άρθρου  14  του  Ν.  1599/86,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  33  του  Ν. 2690/99,   τυχόν  υφιστάμενες   ειδικές   διατάξεις   που   προβλέπουν   την   υποβολή πρωτότυπων  στοιχείων, εξακολουθούν  να  ισχύουν  (Π.χ.  για  τη  χορήγηση  του φοιτητικού  στεγαστικού  επιδόματος  απαιτείται  η  υποβολή  στο  πρωτότυπο  του πιστοποιητικού   Πανεπιστημίων   ή   Τ.Ε.Ι.,   βλ.   και   αριθ.   1020146/   215/   0006Δ /27.2.2006  έγγραφό  μας  στο  Παράρτημα  5),  εκτός  αν  καταργηθούν  με  κοινή απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.

7.-  Είναι  δυνατή  η  επικύρωση  αντιγράφων  εκκαθαριστικών  σημειωμάτων φόρου  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων  από  τις  Διοικητικές  Αρχές  και  τα Κ.Ε.Π.;
 Οι διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  45/Α΄),  όπως αντικαταστάθηκαν  από  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  16  του  Ν.  3345/2005 (ΦΕΚ   138/Α΄),   αναφέρονται   στην   υποχρέωση   των   Διοικητικών   Αρχών   να επικυρώνουν  αντίγραφα  εγγράφων,  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  νόμιμα,  δηλαδή  όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, από τη Διοίκηση.
Συνεπώς,   τα   εκκαθαριστικά   σημειώματα   φόρου   εισοδήματος   φυσικών προσώπων, τα οποία φέρουν μηχανική αποτύπωση της (στρογγυλής) υπηρεσιακής σφραγίδας  και  της  υπογραφής  του  εκάστοτε  Γενικού  Γραμματέα  Πληροφοριακών Συστημάτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 599/1977- ΦΕΚ 160/Α΄, όπως  αντικαταστάθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  91  του  Ν.  1041/1980-  ΦΕΚ 75/Α΄),  είναι  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  Διοικητική  Αρχή  και  συνεπώς  αντίγραφα αυτών επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες     διατάξεις     του     Κώδικα     Διοικητικής     Διαδικασίας     (αριθ. 1084053/1012/0006Δ/9.10.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_20261/19.9.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

8.-    Είναι    έγκυρα    τα    πιστοποιητικά    του    Υπουργείου    Οικονομίας    και Οικονομικών   (Βεβαιώσεις   Φορολογικής   Ενημερότητας   και   Εκκαθαριστικά Σημειώματα) που χορηγούνται μέσω διαδικτύου (υπηρεσία TAXISNET);
Σύμφωνα με τις αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β΄) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ  317/Β΄)  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  αποτελούν διοικητικά έγγραφα, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από      τους      ενδιαφερομένους     (αριθ.      1070556/846/0006Γ/14.6.2005      και 1639/0030/15.6.2005  έγγραφα  της  Δ/νσης  Οργάνωσης  και  της  Δ/νσης  Εφαρμογών Η/Υ). 

9.-   Επικυρώνονται   από   τις   διοικητικές   αρχές   και   τα   Κ.Ε.Π.   αντίγραφα εγγράφων  που  εκδίδονται  από  τις  Διπλωματικές  και  προξενικές  Αρχές  της χώρας μας;
Επικυρώνονται από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. τα αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται  από  τις  Διπλωματικές  και  προξενικές  Αρχές  της  χώρας  μας  (Πρεσβείες, προξενεία   κ.λπ),   γιατί   οι   Αρχές   αυτές   συνιστούν   Εξωτερικές   Υπηρεσίες   του Υπουργείου Εξωτερικών (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο    σε    αυτό    αριθ.    ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005    έγγραφο    του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

10.- Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;   
Υπάρχουν. Έτσι, είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων των παρακάτω εγγράφων:
α) Των αδειών παραμονής αλλοδαπών της Δ/νσης Αλλοδαπών που εκδίδονται από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τους Ν.2910/2001 και 3013/2002.
β)  Των  Βεβαιώσεων  που  χορηγούνται,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  1  του  Ν.  2790/2000 και 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001, σε ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
γ) Των Βεβαιώσεων και ειδικών σημάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

11.-   Είναι   σύννομη   η   πρακτική   δημόσιων   υπηρεσιών,   όπως,   επί   του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτουμένου κατά  νόμο  εγγράφου  αλλοδαπής  αρχής,  βεβαιώνουν  ότι  είναι  όμοιο  προς  το πρωτότυπο;
Σύμφωνα  με  την  αριθ.  381/2002  Γνωμοδότηση  του  Νομικού  Συμβουλίου  του Κράτους, δεν αποκλείεται από το νόμο η πρακτική των δημόσιων υπηρεσιών, όπως, επί του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτούμενου κατά   νόμο   εγγράφου   αλλοδαπής   αρχή�B προξθCπως   στην   περίπτωση   αλλοδαπού διαβατηρίου),  βεβαιώνουν  ότι  είναι  όμοιο  προς  το  πρωτότυπο,  εκτός  αν  από  τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι απαιτείται να κατατεθεί και να  παραμείνει  στον  υπηρεσιακό  φάκελο  το  ίδιο  το  προσαγόμενο  έγγραφο  της αλλοδαπής  αρχής.  Παρατηρείται  ότι  στην  περίπτωση  αυτή  δεν  πρόκειται  για επικύρωση   αντιγράφου   κατά   το   άρθρο   11   παρ.   2   του   Κώδικα   Διοικητικής Διαδικασίας,  αλλά  για  βεβαίωση,  που  χρησιμεύει  αποκλειστικά  στην  υπηρεσία,  ότι προσήχθη  το  απαιτούμενο  αλλοδαπό  έγγραφο  και  ότι  όμοιό  του  είναι  αυτό  που παραμένει στον υπηρεσιακό φάκελο.

12.- Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων  που εκδίδονται από τις Διοικητικές Αρχές, για τα οποία ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας;
Αντίγραφα  εγγράφων  που  εκδίδονται  από  τις  Διοικητικές  Αρχές,  για  τα  οποία  ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας  (ιατρικές  γνωματεύσεις  δημόσιων  νοσοκομείων  κ.λπ),  επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εκδότη (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005  έγγραφο  του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

13.- Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών οδήγησης;
Αντίγραφα  αδειών  οδήγησης  επικυρώνονται  από  όλες  τις  διοικητικές  αρχές  και  τα Κ.Ε.Π.  Επιβάλλεται,  όμως,  να  ενημερώνονται  οι  ενδιαφερόμενοι  ότι  τα  ακριβή αντίγραφα αδειών οδήγησης, δεν έχουν νομική ισχύ άδειας οδήγησης και επομένως, δεν  δίνουν  στο  κάτοχό  τους  το  δικαίωμα  να  οδηγεί  με  αυτά  (αριθ.  1083343/  1076/ 0006Δ/     2.9.2005     έγγραφό     μας     και     επισυναπτόμενο     σε     αυτό     αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

14.- Επικυρώνονται έγχρωμα αντίγραφα εγγράφων;
Είναι δυνατή η επικύρωση έγχρωμων αντιγράφων εγγράφων, δεδομένου ότι από τις διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων, δεν προκύπτει καμία διάκριση μεταξύ έγχρωμων ή μη αντιγράφων (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

15.- Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που φέρουν φωτογραφία;
Αντίγραφα    εγγράφων    που    φέρουν    φωτογραφία    επικυρώνονται    χωρίς    την τοποθέτηση/  επικόλληση  φωτογραφίας  σε  αυτά,  γιατί  η  τοποθέτηση/  επικόλληση   φωτογραφίας   συνιστά   αλλοίωση   ουσιωδών   χαρακτηριστικών   του   πρωτότυπου εγγράφου    (αριθ.    1083343/    1076/    0006Δ/    2.9.2005    έγγραφό    μας    και    το επισυναπτόμενο    σε    αυτό    αριθ.    ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005    έγγραφο    του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α). 
Για  το  θέμα  αυτό  σχετικό  είναι  και  το  αριθ.  34989/Γ2/6.4.2005  έγγραφο  της  Δ/νσης Σπουδών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο στα φωτοαντίγραφα των απολυτήριων τίτλων, που   επικυρώνονται   από   τα   σχολεία,   δεν   θα   επικολλάται   φωτογραφία   του ενδιαφερομένου  με  σφραγίδα  και  υπογραφή  του  Διευθυντή  του  Σχολείου  (αριθ. 1095939/1167/0006Δ/1.11.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_23238/26.10.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

16.-Επικυρώνονται αντίγραφα των κρατικών πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας;
Τα κρατικά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται, σύμφωνα  με την παρ. 6 του  άρθρου  3  του  Ν.2740/1999  (ΦΕΚ  186/Α΄),  από  την  αυτοτελή  Διεύθυνση Πιστοποίησης  της  Γνώσης  Ξένων  Γλωσσών  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευμάτων,  ανεξαρτήτως  της  δίγλωσσης  μορφής  αυτών,  συνιστούν  έγγραφα εκδοθέντα από Διοικητική Αρχή και κατά συνέπεια, οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα αυτών, με την επίδειξη του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου  της  εκδούσας  αρχής  (αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_12733/7.7.2005  έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

17.-    Επικυρώνονται    αντίγραφα    εγγράφων    που    εκδίδονται    από    τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία;
 Όλες  οι  Διοικητικές  Αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.  υποχρεούνται  να  επικυρώνουν  αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, με  την  επίδειξη  του  πρωτοτύπου  ή  του  ακριβούς  αντιγράφου  της  εκδούσας  αρχής (αριθ. 1100165/1274/0006Δ/21.10.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_14941_15832/29.9.2005 έγγραφο ΥΠ.ΣΕ.ΔΔ.Α.).

18. Επικυρώνονται αντίγραφα των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων;
 Όλες  οι  Διοικητικές  Αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προβαίνουν  σε επικύρωση αντιγράφων των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων (αριθ.   1071663/1639/0001Α/2.8.2006   έγγραφο   της   Δ/νσης   Διοικητικού   και   το επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/  Φ.15/  15409/  27.7.2006  έγγραφο  του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)

19.-   Υπάρχουν   περιπτώσεις   εγγράφων   και   διαδικασιών,   αρμοδιότητας Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  που  εξαιρούνται από  τις  ρυθμίσεις  που  αφορούν  στην  επικύρωση  αντιγράφων  εγγράφων  και προβλέπονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση ή από ειδικές διατάξεις;
NAI (αριθ. 1008564/ 110/ 0006Δ/ 25.1.2006-ΦΕΚ 163/Β΄ και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.12.2006- ΦΕΚ 1718/Β΄ Κ.Υ.Α και αριθ. 1020146/ 215/ 0006Δ/ 27.2.2006 έγγραφό μας, στα Παραρτήματα 3, 4 και 5).
 
20.- Ποια έγγραφα δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π;
α) Τα ιδιωτικά έγγραφα,
β) Τα έγγραφα που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι,
γ) Τα έγγραφα που προέρχονται από δικαστικές αρχές,
δ) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια αλλοδαπών έννομων τάξεων,
ε) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,
στ) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Διεθνούς Δικαίου,
ζ) Τα έγγραφα των Εκκλησιαστικών Αρχών   10
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., οι φορείς που εξέρχονται από το Δημόσιο Τομέα σε εφαρμογή των άρθρων 30 του Ν.1914/1990 και 22 του ν. 1947/1991, καθώς και οι δημοτικές  και  κοινοτικές  επιχειρήσεις,  που  συστήνονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  277 του Π.Δ. 410/1995, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τα έγγραφά τους δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

21.-   Υπάρχουν   ειδικότερες   περιπτώσεις   μη  επικύρωσης   αντιγράφων εγγράφων; 
α).-  Δεν  μπορούν  να  επικυρωθούν  από  Διοικητική  Αρχή  αντίγραφα  ιδιωτικών εγγράφων (έγγραφα συμβολαιογράφων, ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις,  διαγράμματα  ιδιωτών  μηχανικών,  βεβαιώσεις  εργοδοτών,  αποδείξεις παροχής   υπηρεσιών   κ.λπ),   ανεξάρτητα   αν   τα   ιδιωτικά   αυτά   έγγραφα   έχουν, μεταγενέστερα της έκδοσής τους, σφραγιστεί, θεωρηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από τη Διοίκηση (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005  έγγραφο  του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).
β).-  Στην  εισηγητική  έκθεση  του  Ν.  1599/86  αναγράφεται  σχετικά  ότι  «με  τον  όρο διοικητικό  έγγραφο    εννοείται  όχι  μόνο  τα  έγγραφα  με  τη  στενή  έννοια  του  νόμου, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στα αρχεία της διοίκησης».
Εξάλλου, Διοικητικά έγγραφα, κατά την έννοια και το σκοπό του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν    και    τα    μη    προερχόμενα    από    δημόσιες    υπηρεσίες,    αλλά χρησιμοποιηθέντα ή ληφθέντα υπ’ όψιν για τον καθορισμό της διοικητικής δράσεως ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου (AD HOC Ολ. ΝΣΚ 436/92).
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν στις περιπτώσεις εγγράφων, τα οποία, ενώ δεν  είναι  διοικητικά,  εφόσον  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ή  ληφθεί  υπ’  όψιν  για  τον καθορισμό  διοικητικής  δράσης  ή  τη  διαμόρφωση  γνώμης  ή  κρίσης  διοικητικού οργάνου,  λογίζονται  ως  τέτοια  και  κατά  συνέπεια,  χορηγούνται  με  την  επίκληση απλού  εύλογου  ενδιαφέροντος.  Η,  ως  ανωτέρω,  ευρεία  διατύπωση  του  όρου «διοικητικό  έγγραφο»,  αφορά  στο  πεδίο  της  πρόσβασης  ενός  πολίτη  σε  έγγραφα, που τηρούνται στο αρχείο μιας Υπηρεσίας και όχι στην περίπτωση της επικύρωσης αντιγράφων  εγγράφων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του ν.2690/99 (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α.)
γ).-  H  θεώρηση-  επικύρωση  αντιγράφων  εγγράφων:  i)  των  Ιδιωτικών  Ι.Ε.Κ.  γίνεται μόνο  από  τον  Οργανισμό  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  και  ii)  των Ιδιωτικών  Σχολείων  και  Ξένων  Σχολείων,  με  Ξένο  ή  Ελληνικό  Πρόγραμμα,  γίνεται από τη Β΄ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.22 /7701 /26.4.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

22.-  Πότε  μπορούν  οι  διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.  να  επικυρώνουν αντίγραφα   ιδιωτικών   εγγράφων   ή   εγγράφων   που   έχουν   εκδοθεί   από αλλοδαπές αρχές;
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν  από  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  16  του  Ν.3345/2005 «Ακριβή  αντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  ή  εγγράφων  που  έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή,  επικυρώνονται από  όλες  τις  διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π»  (Μπορούν, δηλαδή,  οι  διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.  να  επικυρώνουν  ακριβή  αντίγραφα ιδιωτικών  εγγράφων  ή  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  από αντίγραφα αυτών, που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).

23.- Τι είδους έγγραφα είναι τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά έγγραφα και πότε επικυρώνονται από τις Διοικητικές αρχές; 
Τα  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  συμβολαιογράφους  ή  δικηγόρους  είναι  ιδιωτικά έγγραφα. Η επικύρωση αντιγράφου ιδιωτικού εγγράφου, από το πρωτότυπο, γίνεται μόνο από δικηγόρο.
  Σύμφωνα  και  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  Ν.2690/1999 (όπως  αντικαταστάθηκαν  από  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  16  του  Ν. 3345/2005), οι Διοικητικές αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) μπορούν  να  επικυρώνουν  ακριβή  αντίγραφα  συμβολαιογραφικών  και  δικηγορικών εγγράφων,  από  αντίγραφα  αυτών  που  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  (αριθ. 1042725/497/0006Δ/16.5.2005   έγγραφό   μας   και   το   επισυναπτόμενο   σε   αυτό ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_7381/ 25.4.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

24.- Τι είδους έγγραφα είναι τα δικαστικά και τα εκκλησιαστικά έγγραφα;
Τα  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  δικαστικές  ή  εκκλησιαστικές  αρχές  συνιστούν δημόσια μεν, όχι, όμως διοικητικά έγγραφα, καθώς τα Δικαστήρια και η Εκκλησία δεν είναι   Διοικητικές   Αρχές,   υπαγόμενες   στις   διατάξεις   του   Κώδικα   Διοικητικής Διαδικασίας.  Κατά  συνέπεια  αντίγραφα  των  εγγράφων  αυτών  επικυρώνονται  από συμβολαιογράφους  ή  δικηγόρους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  διέπουν  τα λειτουργήματα αυτά.
  Η Διοίκηση (επομένως και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) δεν νομιμοποιείται να  επικυρώνει  αντίγραφα  δικαστικών  ή  εκκλησιαστικών  εγγράφων,  ούτε  από  το πρωτότυπο,  ούτε  όμως  και  από  το  ακριβές  αντίγραφο  που  έχει  επικυρωθεί  από δικηγόρο,   γιατί,   οι   προαναφερόμενες   διατάξεις   (παρ.   2   του   άρθρου   11   του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.  3345/2005)  αφορούν  μόνο  στην  επικύρωση  ιδιωτικών  εγγράφων  ή  εγγράφων εκδοθέντων  από  αλλοδαπές  αρχές,  τα  οποία  είναι  ήδη  επικυρωμένα  από  δικηγόρο (αριθ.  1042725/497/0006Δ/16.5.2005  έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_7381/ 25.4.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

25.-   Επικυρώνονται   από   τις   Διοικητικές  αρχές   και   τα   Κ.Ε.Π.   αντίγραφα εγγράφων που εκδίδει η Μουφτεία;
 Η  Μουφτεία,  παρά  το  γεγονός  ότι  χαρακτηρίζεται  από  τη  νομοθεσία  ως  δημόσια υπηρεσία,  δεν  αποτελεί  Διοικητική  Αρχή,  γιατί  δεν  ασκεί  διοικητικές  αρμοδιότητες.
Κατά  συνέπεια,  τα  έγγραφα  που  εκδίδει  δεν  είναι  διοικητικά  και  επομένως  δεν
επικυρώνονται   από   οποιαδήποτε   διοικητική   αρχή   ή   τα   Κ.Ε.Π.,   καθόσον   δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
  Επειδή  τα  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  Μουφτείες,  δεν  είναι  ιδιωτικά έγγραφα  ή  έγγραφα  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  δεν  εμπίπτουν  στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 και ως εκ τούτου  οι  διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.  δεν  νομιμοποιούνται  να  επικυρώσουν αντίγραφο  των  εν  λόγω  εγγράφων,  ούτε  από  ακριβές  αντίγραφό  τους,  έστω  και  αν έχει,  πρωτίστως,  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  (αριθ.  1047496/501/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.6597/28.3.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

26.-  Εκτός  από  τα  διοικητικά  έγγραφα,  οι  δικηγόροι  και  οι  συμβολαιογράφοι ποια άλλα έγγραφα μπορούν να επικυρώνουν;
  α) Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους  εγγράφων  (ιδιωτικών,  συμβολαιογραφικών,  εκδοθέντων  από  αλλοδαπές αρχές  κ.λπ),  που  υπάρχουν  σ’  αυτούς,  έστω  και  προσωρινώς  (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας), εφόσον βεβαιώνουν την ακρίβειά τους.
β)  Οι  συμβολαιογράφοι  μπορούν  να  εκδίδουν  και  να  χορηγούν  αντίγραφα μόνο  των  εγγράφων  που  συντάσσουν  και  φυλάσσουν  οι  ίδιοι,  καθώς  και  των εγγράφων που είναι προσαρτημένα ή αναφέρονται σε αυτά  (αριθ.  1096185/  1224/  0006Δ  /11.10.2005  και  1107063/1340/0006Δ/11.10.2005
έγγραφά μας). 
 
27. Πως ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;
Με  απόφαση  του  Προϊσταμένου  της  Υπηρεσίας  τους  (αριθ.  1069539/  775/  0006Δ/ 27.7.2006 έγγραφό μας).

28.  Ποια  αντίγραφα  εγγράφων  δεν  νομιμοποιείται  να  επικυρώνει  υπάλληλος Διοικητικής    Αρχής    ή    Κέντρου    Εξυπηρέτησης    Πολιτών,    που    είναι επιφορτισμένος με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων:
Δεν νομιμοποιείται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄), να επικυρώνει αντίγραφα εγγράφων, τα οποία:
      α) έχουν συνταχθεί εκτός της υπηρεσιακής του σχέσης και τον αφορούν (όπως τίτλους σπουδών, άδεια οδήγησης, διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα),
      β)  συνέταξε  η  ίδια  του  η  Υπηρεσία,  εφόσον  ισχύουν  τα  κωλύματα  που αναφέρονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, πρόδηλο είναι ότι η επικύρωση θα γίνει είτε από τον, κατά νόμο, αναπληρωτή του, είτε από υπάλληλο άλλης Διοικητικής Αρχής.
Επιτρέπεται,  όμως,  να  επικυρώνει  αντίγραφα  διοικητικών  εγγράφων,  στην  έκδοση των οποίων συνέπραξε ή τα υπέγραψε ο ίδιος, ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  16  του  Ν.  2690/1999  (ΦΕΚ  45/Α΄),  εφόσον  η σύμπραξη αυτή δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2683/1999. (αριθ. 1092066/1113/0006Δ/25.10.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_21657/9.10.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου